Vol. 23 No. 1 (2023): Jurnal INTEKNA, Volume 23, No. 1, Mei 2023